DLP bakal ulangi kegagalan pelaksanaan PPSMI

SAYA akan berucap untuk membahaskan beberapa isu terutamanya ialah berkenaan dengan hal yang berhubung kait dengan program DLP iaitu program yang berhubung kait dengan dual language program yang asasnya ialah untuk mempertingkatkan bahasa Inggeris di kalangan pelajar-pelajar yang terdapat di negara ini. Ia telah pun bermula pada tahun ini dengan sekolah perintisnya sebanyak 254 buah kalau ikut maklumat, tetapi yang disebut oleh kementerian sebanyak 300 buah sekolah yang telah pun mengadakan program DLP sebagai satu projek rintis.

Pelik kerana DLP ini tidak pun disebut di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025. Ia diadakan hanyalah berdasarkan kepada surat pekeliling yang bertarikh 9 November 2015 kepada semua pengarah pendidikan negeri, sedangkan ini merupakan satu dasar yang besar. Macam mana ia hanyalah berdasarkan kepada surat pekeliling semata-mata?
Ini bukan bermakna saya menyokong penuh terhadap untuk hendak memperkukuhkan bahasa Inggeris kerana bahasa Inggeris ini ialah bahasa yang kita kena belajar dan kita kena perkukuhkan. Persoalannya ialah kerana ini mengulangi balik bagaimana sejarah kegagalan PPSMI yang telah pun kita lalui dan sehingga mengakibatkan menjadi mangsa kepada 3 juta pelajar dan melibatkan kos sebanyak RM5.2 bilion. DLP ini ialah dengan izin, rebranding balik PPSMI.

Ini kerana mengikut kajian kesan dari dasar PPSMI yang telah pun dilakukan oleh Profesor Emeritus Dato’ Dr. Isahak Haron, di mana finding kepada kajian mereka, matlamat untuk meningkatkan mata pelajaran Sains dan Matematik tidak tercapai, bahkan merosot. Apa yang paling malang sekali dia kata, bahasa Inggeris juga tidak kesampaian untuk hendak ditingkatkan.

Yang pelik dan hairan lagi, kenapa Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil dan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina tidak terlibat dengan program DLP. Dimaklumkan di kalangan pihak mereka, mereka mempertahankan untuk mempelajari soal Sains dan Matematik serta teknologi, mereka hendak supaya belajar di dalam bahasa ibunda mereka. Ini sudah berlakunya soal double standard terhadap pelajar-pelajar yang berada di sekolah aliran kebangsaan.

Saya juga ingin menuntut penjelasan daripada pihak kementerian mengenai pencapaian terkini Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuh Bahasa Inggeris yang diperkenalkan sejak 2010. Kenapa tidak diberikan insentif kepada mereka yang belajar di sekolah yang mengajar mata pelajaran Bahasa Malaysia kerana ada asas untuk memartabatkan bahasa Malaysia dan memperkukuhkan bahasa Inggeris. Kenapa guru yang mengajar Bahasa Malaysia tidak diberikan insentif seperti mana yang diberikan kepada guru yang mengajar Bahasa Inggeris? Contohnya guru bahasa Inggeris diberikan kursus Pro-ELT dan mereka yang mencapai C2 dalam Cambridge English Placement Test (CPT), C2 mereka memperoleh sebanyak RM5,000. Kalau dapat C1 memperoleh imbuhan sebanyak RM3,000.

Dasar ini kita melihat ia perlu kita bantah dan perlu pihak kementerian kembali kepada asasnya. Ini kerana mengikut kajian, sepatutnya kementerian kena mengambil perhatian bagaimana kajian ilmiah yang dibuat oleh Permuafakatan Badan Ilmiah Nasional iaitu PEMBINA yang mana diketuai oleh Dato’ Haji Abdul Raof Hussin. Dato’ Haji Abdul Raof Hussin ini merupakan bekas Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia dan Timbalan Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan.

Beliau telah membuat kajian bersama-sama dengan 53 orang pensyarah yang difahamkan kajian ini memakan belanja sebanyak RM1 juta daripada lapan buah universiti yang diketuai oleh Profesor Dr. Muhammad Sandri Gani Hamzah daripada UPSI. Saya melihat kajian ini yang melibatkan 90 buah sekolah rendah, 70 buah sekolah menengah, 553 orang guru yang mengajar di sekolah-sekolah bandar, luar bandar, di pulau, sekolah Orang Asli. Mereka buat kajian melibatkan 15,089 orang responden yang terdiri daripada kalangan murid-murid sekolah.

Ini kajian yang saya rasakan yang saya sendiri pernah terlibat dalam kajian waktu menjadi pensyarah dahulu, kita melihat ini kajian yang sampling ataupun responden yang begitu tinggi. Rumusan yang dibuat ialah untuk pencapaian kepada PPSMI yang dicadangkan dahulunya hanyalah mencapai 4% sahaja daripada apa yang dihajatkan oleh pihak kerajaan.

Kesan daripada sini kita melihat kita tidak hendak melihat bagaimana Program DLP ini mengulangi bagaimana kegagalan PPSMI. Saya merayu sangatsangat, kementerian ini apabila hendak buat satu dasar, biar tanya ahli dia. Tanya orang yang terlibat dalam bidang pendidikan. Ini kajian yang diketuai oleh Datuk Raus ini orang yang pernah bergelumang hampir dengan 40 tahun yang pernah menjadi Guru Besar Sekolah Menengah Sains Selangor dan akhirnya menjadi orang nombor dua di dalam Kementerian Pendidikan.

Mereka hari ini mengetahui dalam satu bentuk dalam kumpulan yang terdiri dari kalangan hampir 70 orang profesor. Antaranya ialah Profesor Shaharir Mohamad Zain, Profesor Dr. Wan Ramli dan juga Profesor Abdullah Hussain serta tokoh-tokoh bahasa yang lain. Mereka ini memberitahu DLP ini akan mengulangi kegagalan yang dialami oleh PPSMI. Sepatutnya kementerian kena dengar orang macam ini. Tak usah dengar saya tidak apa, mungkin orang politik PAS ini orang kata buatlah apa pun tidak betul, tidak apa. Akan tetapi dengar orang yang neutral, orang yang terlibat dalam dunia pendidikan kerana kita tidak hendak anak cucu kita menjadi mangsa kepada dasar ini.

Sebab itu kita tengok kesan yang kita lihat tadi, Matematik dan Sains pun tidak ke mana kita bimbang seperti pepatah sebut, “yang dikendong keciciran yang dikejar tidak dapat”. Menurut Profesor Emeritus Dato’ Isahak Haron lagi, dia telah pun memberikan cadangan, mereka ini bukan sahaja menentang kerana kita bercakap soal untuk hendak meningkatkan bahasa Inggeris bukan bererti kita menentang kerana hadis Nabi SWT pun menyebut... [Membaca sepotong hadis] “Belajarlah bahasa asing, kamu aman daripada tipu daya”.

Bukan sahaja bahasa Inggeris, Jerman, Perancis, bahasa Arab, kita kena belajar tidak ada masalah. Bahasa Cina dan sebagainya boleh belajar dan dalam hal ini mereka membuat cadangan yang bersifat membina ataupun konstruktif. Kerana apa, dalam kajian mereka telah pun memberitahu pendekatan modul alternatif yang dipanggil English in Context for Content (ECC) untuk peningkatan PMP Bahasa Inggeris mesti bermula daripada sekolah rendah lagi, kerana beliau berpandangan kajian mereka berkata kaedah mengajar TESL yang sekolah kebangsaan hari ini kurang sesuai, ini menurut dia. Keduanya tengok dia kata buku teks dan latihan bahasa Inggeris perlu ditukar dengan adanya bacaan tambahan untuk membolehkan pelajar-pelajar membuat latihan membaca dan juga menulis.

Ketiga, cadangan mereka Kelab Bahasa Inggeris boleh mengadakan pelbagai aktiviti kokurikulum dengan menggunakan bahasa Inggeris seperti mana berlakon, soal jawab, bermain ataupun language game dan sebagainya. Ini cadangan-cadangan yang kita dapat lihat daripada mereka yang telah pun memberikan pandangan ini. Begitu juga ada cadangan dari kalangan jawatankuasa ini, mereka menyebut boleh kita menggunakan pendekatan pedagogi yang pernah digunakan pakai oleh American Peace Corps untuk sukarelawan American Peace Corps yang berjaya mengajar Matematik dan Sains sepenuhnya dalam bahasa Malaysia. Menurut saudara, Encik Halim Fauzi CML dia telah memberitahu dalam masa 12 minggu sahaja mereka telah pun boleh untuk menguasai bahasa ini.

Itu isu yang pertama. Kemudian isu OKU. Orang kurang upaya, bukan Orang Kuat UMNO. OKU. Marah pula. [Ketawa] Okey, petang-petang ini sentuh...

Okey, iaitu untuk berkenaan kebajikan orang kurang upaya. Ini kerana dalam Rancangan Malaysia Kesebelas kerajaan ada menyebut berkenaan dengan Pusat Kehidupan Berdikari untuk Independent Leaving Center (ILC) untuk manfaat OKU pelbagai kategori. Jadi saya hendak tanya di sini sejauh manakah adanya kerangka kursus yang berkaitan dengan projek ILC ini terutamanya dari kalangan untuk kita menampung ataupun memberikan kebajikan kepada OKU yang berada di luar bandar terutamanya yang mereka berada di luar Lembah Klang kerana mereka ini masih lagi terdiri daripada kalangan yang tercicir dari segi sudut kebajikan dan sebagainya.

Kuota Kursus kita harap dapat mewujudkan peluang pekerjaan untuk sara hidup OKU. Harapan saya jangan mereka ini dipinggirkan, tidak guna kalau kita cakap tentang pendapatan negara yang tinggi sedangkan golongan ini golongan yang kita pinggirkan.

Kerana saya melihat dari segi banyak perkara yang berlaku. Kadang-kadang saya minta sangat-sangat supaya Jabatan Kebajikan Masyarakat supaya permudahkan soal pengurusan orang-orang kurang upaya ini dalam mereka ini berhubung kait dengan soal birokrasi. Ini kerana setiap tahun mereka ini terpaksa renew berkenaan dengan status mereka di Pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat dan kita tengok kadang-kadang mereka ini sudah susah. Hendak pergi memakan masa ataupun perlukan kepada kenderaan ataupun peluang. Sepatutnya automatik sahajalah ataupun kalau tidak pun tidak ramai mana. Kalau boleh dari kalangan pegawai itu pergi sendiri ke rumah-rumah OKU ini tadi supaya kita sendiri yang daftar mereka.

Antara perkara yang saya harapkan supaya dipertimbangkan. Pertama ialah menyediakan tapak niaga untuk usahawan OKU terutamanya di bandar-bandar. Ini sebagai satu perkara yang perlu kita lakukan untuk membantu mereka supaya hidup secara berdikari. Dahulunya kita pernah tengok di Kuala Lumpur ada Wakaf Orang Buta, di Kuala Lumpur satu masa dahulu kita harapkan supaya perkara ini dapat dihidupkan balik untuk membolehkan segala kemahiran yang Allah Taala berikan kepada OKU ini untuk mereka ini sebenarnya tidak hendak menyusahkan orang. Saya tengok orang-orang OKU ini kadang-kadang dia ada inisiatif sendiri, ada daya usaha sendiri yang hendak mencari makan sendiri dan mereka tidak hendak bergantung dengan orang lain. Maka sebab itu kita berikan keutamaan kepada mereka.

Kedua wujudkan kuota khusus dalam menjawat jawatan sama ada di GLC ataupun dalam jawatan kerajaan dan swasta. Kalau swasta itu kita berikan insentif agar mereka ini terutama dalam soal pengecualian cukai dan sebagainya boleh diberikan kepada mereka sebagai galakan untuk menempatkan orang OKU ini di tempat mereka.

Ketiga, libatkan sama OKU yang profesional dan usahawan ini dalam membuat polisi di dalam GLC dan juga di dalam sektor awam.

Keempat, memperuntukkan sejumlah dana bagi penyelidikan yang berkaitan dengan OKU untuk pembangunan OKU yang bersifat holistik. [Timbalan Yang di-Pertua (Datuk Haji Ismail bin Haji Mohamed Said) mempengerusikan Mesyuarat]

Isu yang ketiga ialah berkenaan dengan kos sara hidup yang juga disebut oleh Yang Berhormat Limbang tadi kerana kita melihat semua hari ini yang bercakap soal berkenaan dengan kos sara hidup yang begitu mencengkam terutama daripada kalangan penduduk-penduduk luar bandar. Kita tengok hari ini, sudah tentu kita lihat berkenaan dengan tekanan hidup yang dihadapi oleh rakyat kita pada hari ini.

Walaupun kita tengok ada berlakunya gaji yang meningkat tetapi tidak sepadan walaupun pernah disebut oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Dato’ Sri Abdul Wahid Omar, yang menyebut bahawasanya pendapatan rakyat di Malaysia ini ialah RM5,900. Mungkin adalah dua tiga empat orang satu kampung itu yang ada pendapatan macam ini. Pendapatan yang ini kebanyakannya tidak dimiliki oleh keseluruhan majoriti dari kalangan rakyat kerana kos sara hidup ini terutamanya yang melibatkan soal rumah, pengangkutan, penjagaan kanak-kanak, penjagaan kesihatan, ini di antara kos yang tinggi selain daripada soal untuk kita hendak makan.

Sekarang, kita tengok berlakunya pengangguran di kalangan siswazah. Bagaimana pernah dilaporkan juga oleh Menteri. Seramai 161,000 dari kalangan siswazah yang menganggur. Ini sudah tentu kerana tidak dapat menampung tempat kerja pada hari ini. Dulu, kita tengok anak-anak kita bila masuk universiti, kita rasa kita sudah terlepas bebanan kita. Sekarang, bila masuk universiti, belum tentu lagi. Sudahlah kena dengan tidak dapat biasiswa, malahan juga kita tengok ada dari kalangan pelajar-pelajar yang masuk fakulti perubatan pada hari ini pun tidak ada biasiswa.

Saya ingat masuk fakulti perubatan dapat biasiswa. Sekarang ini pun fakulti perubatan pun tidak dapat biasiswa. Sepatutnya mereka ini merupakan orang yang pandai, yang cerdik. Hendak masuk fakulti perubatan sekurang-kurangnya mesti dapat 4.0 ataupun 3.9 barulah mereka layak masuk fakulti perubatan. Tiba-tiba mereka juga tidak diberikan biasiswa. Ini satu benda yang amat malang. Keluar pula, kita lihat tidak adanya pekerjaan. Begitu juga hari ini, bankrap kerana menurut daripada Menteri juga, menyebut setiap hari seramai 68 orang setiap hari diisytiharkan bankrap. Tahun 2008 sehingga 31 Januari 2015, terdapat 132,543 kes bankrap.

Jadi apabila tekanan hidup ini, saya bimbang ialah sudah tentu yang paling saya bimbang ialah meningkatnya permasalahan sosial. Manusia ini apabila dia tidak ada hendak makan, tidak ada minum, dia sudah hilang pegangan agamanya, dia boleh buat macam-macam. Inilah yang paling saya takut sangat. Sebab itu kita harapkan supaya perkara-perkara seperti ini diambil perhatian oleh pihak kerajaan untuk hendak mengatasi benda ini termasuk juga di kalangan siswazah. Apabila mereka keluar universiti, tidak ada kerja, sebenarnya mereka telah mengalami tekanan jiwa. Jiran tanya, anak awak tidak ada kerja lagikah? Pergi balik kampung, jumpa saudara, tidak kerja lagikah? Jadi tekanan kepada anak-anak kita yang keluar universiti yang tidak ada kerja pada hari ini.

Tuan Yang di-Pertua, sekarang kita tengok bagaimana satu kajian yang telah dibuat oleh FOMCA. Persepsi pengguna terhadap apa yang berlaku berkenaan dengan kos sara hidup pada hari ini, mereka berpendapat dan kata, kerajaan sebenarnya tidak bertindak untuk mengekalkan harga barang yang berpatutan. Ini kajian yang dibuat oleh FOMCA yang saya baca di dalam kajian mereka.

Kedua, kegiatan pencatutan oleh peniaga-peniaga ini bermaharajalela. Ertinya yang kaya, bertambah kaya dan yang miskin bertambah miskin.

Ketiga, ialah apabila kerajaan mesti memikirkan juga soal pemansuhan subsidi. Sebab itu saya apabila kerajaan dia buat Kedai Rakyat 1Malaysia, memang harga yang berpatutan dan sebagainya tetapi itu pun tidak sepadan kerana kita yang ada duit pun boleh beli di kedai itu sedangkan kedai itu dapat subsidi. Sepatutnya orang hendak beli di kedai itu hanyalah orang-orang yang tertentu sahaja yang terdiri dari kalangan mereka yang dikategorikan sebagai orang miskin baru layak untuk membeli di kedai yang disebut sebagai Kedai Rakyat 1Malaysia yang dianjurkan oleh pihak kerajaan dengan mendapat subsidi daripada kerajaan. Sedangkan ini tidak berlaku, semua orang boleh beli. Akhirnya subsidi yang diberikan itu tidak sampai kepada sasarannya. Terbaru, kerajaan hapuskan subsidi tepung untuk yang 25 kilogram.

Orang tanya 25 kilogram tidak apalah untuk peniaga. Betul. Apabila untuk peniaga, akhirnya yang akan terjejasnya ialah kepada pengguna juga. Kebanyakan orang yang berniaga besar-besar, dia beli secara pukal sedangkan dia tidak diberikan subsidi. Maka dia beli tepung dengan harga yang mahal. Maka akhirnya bebanan itu akan terkena kepada pengguna.

Begitu juga kajian yang diputuskan juga apabila GST diperkenalkan tahun lepas. Kita tengok kenaikan harga barang meningkat. Tadi Yang Berhormat Limbang pun sebut tadi. Di sana sudah tentulah lagi ketara di sebelah Sabah dan Sarawak. Kenaikan harga barang antara 20% hingga 25%. Begitu juga yang paling ketara sekali ialah kita tengok terlalu banyaknya ketirisan yang berlaku, semuanya adalah akibat daripada ketidakbijakan untuk kita ini menyelesaikan permasalahan ini.

Cadangan sepatutnya kerajaan ambil untuk kawal harga. Pertama ialah kena ada pusat harga yang berauthority. Ertinya pusat ini akan declare melalui media tentang kenaikan ataupun penurunan harga. Sebab itu kita tengok kedai-kedai ini, peniaga apabila naik, dia sudah tidak turun. Ini pelik barang ini. Dia lebih kurang umur juga. Bila umur 60 tahun, dia tidak pergi 59 tahun sudah. Harga barang Malaysia pun sama. Bila naik, tidak turun.

Bila petrol naik, dia naik. Bila petrol turun, dia tidak turun. Sebab itu kita katakan tadi mesti ada pusat harga yang berauthority untuk declare tentang kenaikan ataupun penurunan tentang satu harga. Tujuan pusat harga ini ialah sudah tentu antaranya memantau pergerakan harga keperluan dan perkhidmatan.

Kedua, menerbitkan data tentang pergerakan harga barang keperluan dan perkhidmatan.

Ketiga, membuat cadangan dasar untuk menangani isu kesan kos sara hidup pengguna ini.

Akhir sekali ialah berkenaan dengan hal yang berkaitan dengan soal perumahan mampu milik. Walaupun hari ini kita tengok ialah rumah hari ini tadi disebut oleh Timbalan Menteri ketika menjawab soalan lisan tadi. Memang hari ini kita tengok kebanyakan bank tidak mampu hendak beri. Kalau rumah mampu milik harga RM300,000 ini bukan mampu milik tetapi mampu tengok sahaja. Ini yang berlaku.

Oleh sebab itu kajian yang pernah dibuat oleh Khazanah Research Institute dalam laporan menyediakan perumahan mampu milik pada tahun 2015 dan dia memberitahu harga rumah di Malaysia ini mahal. Sepatutnya kita hendak dapat, kita katakan pemilikan harga rumah di Malaysia ini hanyalah tiga kali gaji tahunan isi rumah. Kalau gaji isi rumah itu kita darab tengok dengan tiga tahun maka tiga kali setahun maka situlah pendapatan kita RM30,000 setahun malah harganya lebih kurang RM90,000 ataupun kita katakan harga dalam RM150,000 boleh tahan. Sampai RM200,000, RM300,000 orang tidak mampu untuk beli. Kalau tidak ada pay slip gaji kita hendak pinjam RM300,000 tidak ada RM6,000 sebulan maka bank tidak akan memberi.

Sedangkan realiti yang berlaku sepatutnya tiga kali gaji sahaja. Di Kuala Lumpur, 5.4 kali, di Pulau Pinang 5.2 kali. Jadi sudah tentu banyak yang tidak mampu untuk memiliki sedangkan kalau dibandingkan dengan kalau mengikut Khazanah Research Institute ini berbanding dengan UK hanyalah 4.7 kali, Amerika 3.5 kali dan Singapura 5.1 kali. Margin keuntungan di Malaysia juga kita tengok terlalu tinggi sehinggakan 21% berbanding dengan Amerika hanyalah 12%, UK 17% dan Thailand 14%.

Maka dengan sebab itu kerajaan perlu pertamanya membendung spekulasi melalui kaedah kawal selia yang lebih ketat supaya keuntungan pemaju ini kena kawal. Kalau kita tengok rumah area Gombak hari ini, rumah dua tingkat sudah mencecah sampai RM2 juta. Itu area Gombak. Oleh sebab itu kata Yang Berhormat Puchong tadi orang pakat beli rumah di Puchong walaupun jauh tetapi kalau dikira dengan transport, masa dan sebagainya pergi mari, pergi mari lebih kurang sama sahaja, sebab itu inilah keadaan yang berlaku.

Kedua, memberi keutamaan kepada pembeli pertama.

Ketiga, merancang untuk bekalan perumahan yang stabil pada harga yang berpatutan.

Satu lagi sedikit masa tidak cukup lagi iaitu berkenaan dengan pengangkutan awam. Jadi kita tengok pengangkutan ini adalah kita tengok perkara yang tinggi juga dalam soal kita belanja untuk bulanan kita. Dalam perbelanjaan isi rumah hampir 20% hingga 30% digunakan untuk pengangkutan. Sampai hari ini kita tengok kes berkenaan dengan public transport ini tidak selesai. Bukan orang tidak mahu naik pengangkutan awam. Saya tengok ETS hari ini banyak orang guna tetapi masalahnya begitu juga dengan komuter dan juga LRT.

Banyak orang guna tetapi persoalannya kita tidak mengenakan program ini ataupun projek ini tidak dibuat dengan teratur antaranya shuttle bus antara taman dengan stesen LRT. Itu sepatutnya diperkenalkan.

Macam di Selangor baru-baru ini telah pun memperkenalkan bas percuma. Mungkin salah satu walaupun benda ini usaha yang kecil tetapi sekurang-kurangnya ada satu inisiatif yang dilakukan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Kita tengok juga sepatutnya apabila hendak menggalakkan pengangkutan awam, kerajaan kena berikan subsidi kepada perkhidmatan awam dan anggap ini sebagai satu tanggungjawab sosial.

Tiba-tiba kita tengok berlaku pula kenaikan harga tambang. Teksi 19 Mac 2015 di Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Johor Bharu semua naik. Teksi 1Malaysia di Pulau Pinang dahulu daripada RM11.80 kepada RM19.80, teksi Lembah Klang dan Johor Bahru 10 kilometer dahulu RM10.80 sekarang RM17.50.

Kedua, bas pula naik bermula 15 Mei 2015 kadar naik RM4.60 hingga RM11. Komuter, LRT, monorel naik juga bermula 2 Disember 2015 naik 11 sen kepada 15 sen satu kilometer, ERL naik pula bermula 1 Januari baru ini RM35 naik RM55. Jadi ini perkara yang sepatutnya kita apabila kerajaan menggalakkan orang menggunakan pengangkutan awam sepatutnya tidak bolehlah untuk kita naikkan harga dan kerajaan mesti mencari ikhtiar. Kita tak nak lagi orang duduk guna kereta seorang sebiji menyebabkan berlakunya permasalahan banyak.

Oleh sebab itu antara benda yang boleh diambil kira ialah syarikat bas ini diberikan subsidi. Kedua, pengguna pula mudah untuk akses pengangkutan awam supaya mudah, kita tak nak payah. Perkhidmatan pula mesti boleh dipercayai. Ini kadang-kadang kita naik dekat Puduraya bas dia berhenti rata, dia ambil orang selagi tidak cukup penumpang. Kadang-kadang janji pukul 5.00, pukul 7.00 baru naik. Ini pun satu benda yang kita kena tengok.

Keempat, keadaan bas selesa. Begitu juga tentang kekerapan supaya ditetapkan walaupun tidak ada penumpang dia kena berjalan.

Kita harapkan supaya apa yang diberikan tadi ialah untuk manfaat kepada orang-orang di luar sana terutama rakyat kita di Malaysia untuk kerajaan mesti memikirkan supaya untuk menyenangkan rakyat. – HARAKAHDAILY 14/3/2016

Petikan ucapan Ahli Parlimen Bukit Gantang, Ustaz Idris Ahmad ketika membahaskan titah diraja di Dewan Rakyat, Parlimen Ketiga Belas, Penggal Keempat. Mesyuarat Pertama, Rabu, 9 Mac 2016

0 comments: